Menu
Zavřít

Bezpečnost při používání elektromobilu: otázky a odpovědi

Bezpečnostní pravidla při zacházení s vysokonapěťovým systémem

Je elektromobil nebezpečnější než automobil se spalovacím motorem?

Certifikované elektromobily jsou přibližně stejně bezpečné, jako vozidla s jinými typy pohonů (benzin, nafta, plyn).

Jaká opatření přijala společnost Volkswagen, aby byl hasičský sbor dobře připraven na nový typ pohonu?

Hasičskému sboru jsme dali k dispozici karty pro záchranáře, ze kterých vyplývá postup při zásahu u požáru nebo v případě nehody.

Bezpečnostní opatření při nabíjení

Je nabíjení za deště bezpečné?

Bezpečnost nabíjení za deště zajistí jističe, které jsou jak v baterii, tak v dokonale izolovaném kabelu. Proces nabíjení se navíc spustí až v okamžiku, když jsou oba konektory kabelu bezpečně propojeny, a jak na straně vozu, tak i na straně nabíjecí infrastruktury proběhne kontrola, že spojení je bezpečné. Elektřina začne do vozidla proudit až po této kontrole a nabíjení je tak bezpečné i za deště.

Je nabíjení bezpečné i při bouřce? Co se stane v případě zásahu bleskem?

Při bouřce byste se neměli pohybovat venku a měli byste se vyvarovat kontaktu s elektrickým zařízením. Zásah blesku do automobilu nebo v jeho blízkosti může poškodit vnitřní elektrické vedení vozidla i nabíjecí stanici. Nabíjecí stanice je zpravidla vybavena ochranou proti přepětí. Je dobré informovat se u provozovatele, zda nabíjecí stanice je touto ochranou vybavena.

Hrozí mi zásah elektrickým proudem v případě, že dojde k zaplavení elektromobilu vodou?

Ne. Díky mnoha zabezpečením vysokonapěťového systému nehrozí při zaplavení vodou žádné riziko zásahu elektrickým proudem.

Hrozí mi zásah elektrickým proudem, když se při odpojení nabíjecího kabelu dotknu karoserie vozu?

Ne. K zásahu elektrickým proudem může dojít pouze po kontaktu s oběma póly - kladným a záporným. Vysokonapěťový systém baterie navíc zahrnuje celou řadou opatření proti zásahu elektrickým proudem.

Má wallbox negativní dopad na bezpečnost elektrického rozvodu domu?

Při odborné instalaci je nabíjecí stanice integrována do bezpečnostního systému domu.

Mohu být zasažen elektrickým proudem, když si sáhnu do konektoru wallboxu?

Ne. Konektor je navržen tak, aby se prsty ruky nemohly dotknout kontaktů v konektoru. Mnohem důležitější však je, že nabíjecí proud je na kontakty přiveden až v okamžiku, kdy přes komunikační linku kabelu proběhne odsouhlasení navázaného spojení. Elektřina tedy začne do vozu proudit až když je konektor kabelu pevně zapojen do vozu, a jak na straně vozidla, tak na straně wallboxu je zkontrolováno a potvrzeno spojení.

Je kabel pod proudem, když v průběhu nabíjení dojde k jeho odpojení?

Kabel je v průběhu nabíjení pevně zajištěn, a to jak na straně vozu, tak i na straně wallboxu, a odpojit ho lze pouze při vynaložení enormního úsilí. Jestliže k tomu i přesto dojde, je to bezpečnější než vytažení kabelu z domovní zásuvky. Wallbox i automobil totiž okamžitě detekují, že došlo k přerušení spojení, a v souladu s mezinárodně platnými standardy nejrychlejším možným způsobem vypnou přívod proudu.

Je nebezpečné, když dojde k proříznutí kabelu v průběhu nabíjení?

Ano. Dokonce velmi nebezpečné! Je to stejně nebezpečné, jako byste prořízli například síťový kabel u Vašeho televizoru. Prosím, dejte pozor, ať se Vám to za žádných okolností nestane!

Jestliže přesto dojde k poškození kabelu wallbox i automobil okamžitě detekují, že došlo k přerušení spojení, a v souladu s mezinárodně platnými standardy nejrychlejším možným způsobem vypnou přívod proudu.

Může při nabíjení elektromobilu z domácího wallboxu dojít k výpadku proudu?

K výpadku proudu může dojít v tom nejhorším případě, a to pouze při neodborném zapojení Vaší nabíjecí stanice. Abyste však nemuseli sedět doma potmě, jsou Vám k dispozici naši vyškolení specialisté, kteří Vám při instalaci odborně poradí, a to ještě před tím, než budete Váš vůz poprvé nabíjet. Wallbox je navíc vybaven bezpečnostními funkcemi, které výpadkům proudu brání. Je k tomu potřeba jen pár dalších komponent a několik jednoduchých úkonů v průběhu instalace.

Hořlavost elektromobilu a metody hašení

Může elektromobil (nebo baterie) hořet?

Ano. Požáry jsou stejně jako u vozidel s konvenčním pohonem možné. U elektromobilů navíc existuje malé zbytkové riziko vzniku opožděného požáru, a to zejména v případě poškození vysokonapěťové baterie, ve které je uložena elektrická a chemická energie. Pevné a kapalné chemikálie obsažené v baterii jsou hořlavé. Kovové lithium však nehoří.

Jak dlouho trvá požár elektromobilu?

To záleží na konkrétním případu. Při použití vhodné metody hašení hasičskou jednotkou lze požár elektromobilu zvládnout.

Jaký je nejlepší způsob hašení?

Protože postup hašení záleží vždy na dané situaci, mělo by se postupovat stejně jako při normálním požáru automobilu. Důležité přitom je dodržet pravidla uvedená v kartě pro záchranáře, kterou má hasičský sbor k dispozici.

Mohou být hasiči při hašení požáru vozidla vodou zasaženi elektrickým proudem?

Ne. V případě požáru je k hašení možné okamžitě použít vodu. Proud vody může nanejvýš způsobit lokální zkrat na vysokonapěťovém systému, u kterého došlo k porušení izolace. Žádná elektřina není vedena po proudu vody použité pro hašení zpět. A protože v lithium-ion bateriích není žádné lithium v elementární formě, nepředstavuje kontakt s vodou ani v tomto ohledu žádný problém.

Dochází při požáru k uvolňování toxických zplodin?

Při každém požáru vznikají toxické plyny a kouř. Proto byste měli od hořícího automobilu udržovat vždy bezpečný odstup. Hasiči zasahující u požáru baterie využívají, stejně jako při požáru vozu s konvenčním pohonem, dýchací přístroje.

Co se stane, když dojde k požáru elektromobilu při přepravě na trajektu?

Při hašení požáru elektromobilu se postupuje úplně stejně, jako při hašení vozu s konvenčním pohonem.

Jak se postupuje při požáru elektromobilu v podzemních garážích?

Požár elektromobilu představuje obdobné nebezpečí, jako požár automobilu s konvenčním pohonem. Rozhodující vliv na vývoj kouře a tepla mají kromě baterie a paliva také veškeré materiály použité ve voze. Z toho důvodu se zásah hasičů neliší od zásahu při požáru vozu s konvenčním pohonem. Obecně platí, že podzemní garáže je v případě požáru vozidla nutné co nejrychleji opustit.

Budou přijata nějaká omezení pro využívání podzemních parkovišť a parkovacích domů?

V ojedinělých případech je vjezd do parkovacích domů a podzemních garáží elektromobilům zakázán. Z našich bezpečnostních studií však vyplývá, že tato opatření nejsou nutná. Konečné rozhodnutí záleží na posouzení každého provozovatele.

Zdravotní rizika

Mají elektromagnetická pole vliv na člověka?

Obecně vzato nemají. Elektromagnetická pole, která vznikají při provozu vozidla, jsou vzata v úvahu již při jeho návrhu. Vozidlo je koncipováno tak, aby byly minimalizovány i nepříznivé účinky vnímané velmi citlivými osobami, jako jsou např. lidé s lékařskými implantáty.

Bezpečnost při poruchách a nehodách

Na co je třeba dbát při tažení elektromobilu?

Odtažení elektromobilu by měla zajistit odborná firma. Přesnější informace o tomto tématu získáte v palubní literatuře. Při parkování elektromobilu po požáru musí být dodržena mimořádná bezpečnostní opatření.

Musejí být elektromobily a hybridní vozy, které měly nehodu, zaparkovány nebo odstaveny nějakým speciálním způsobem?

Pro havarované elektromobily a hybridní vozy platí, že z důvodu ochrany před vznikem požáru musejí být zaparkovány v uzavřeném areálu pod otevřeným nebem s dostatečným odstupem od ostatních vozidel, staveb, hořlavých objektů a povrchů. V žádném případě se nedoporučuje havarované elektromobily a hybridní vozy s poškozenou baterií odstavit v uzavřené hale. 

Navíc je důležité dodržovat pravidla stanovená výrobcem, jako např. zásady uvedené v kartě pro záchranáře. V případě, že jsou komponenty vysokonapěťového systému havarovaného elektromobilu nebo hybridního vozu vystaveny přímým vlivům počasí, je nutné, aby byly zakryty nepromokavou plachtou a odpovídajícím způsobem označeny. Tyto zásady je nutné dodržet zejména u vozidel, která byla do areálu přivezena mimo pracovní dobu.

Jak dlouho musí být havarovaný elektromobil nebo hybridní vůz v karanténě?

Havarovaný elektromobil nebo hybridní vůz musí být podle předpisů stanovených pro karanténu zaparkován bezpečným způsoben, a to až do doby, kdy už není pravděpodobný vznik požáru. Trvání odstavení stejně jako možné následné zásahy, jako např. demontáž, oprava nebo likvidace, jsou vždy specifické pro daný případ a musí je stanovit osoba odborně vyškolená pro zacházení s vysokonapěťovým zařízením.

Co mám dělat v případě nehody nebo poruchy? Na co si musím dát pozor?

Tak, jako při každé nehodě by všichni cestující měli opustit vozidlo a odejít na bezpečné místo. Dále je nutné zajistit všechna nezbytná bezpečnostní opatření, stejně jako preventivní opatření pro zamezení přístupu k havarovanému vozu.

Za jak dlouho po nehodě může vozidlo začít hořet?

K požáru vozidla může dojít bezprostředně po nehodě, s určitým zpožděním nebo dokonce teprve až po několika dnech, a to zejména v případě, že při nehodě došlo k poškození baterie. Proto je nutné místo nehody vždy zabezpečit a všechny účastníky nehody odvést do bezpečí.

Pokud se po nehodě dotknu vozidla, mohu být zasažen elektrickým proudem?

Je to sice velmi nepravděpodobné, ale zejména při vážných nehodách se to nedá zcela vyloučit. Jestliže systém rozpozná nehodu, při které byly aktivovány airbagy, automaticky odpojí vysokonapěťovou baterii od palubní sítě. Vozidlo je navíc vybaveno celou řadou různých ochranných mechanismů: 

  1. Celý vysokonapěťový systém je vybaven ochranou proti dotyku.
  2. Vysokonapěťový systém je navíc kompletně izolován od karoserie vozu - jedná se o tzv. galvanickou nebo elektrickou izolaci. 
  3. Vysokonapěťový systém se při vážných nehodách, při kterých jsou aktivovány airbagy, okamžitě vypne.

Detailní informace, jak postupovat v případě nehody jsou popsány v příslušné kartě pro záchranáře, která byla předána hasičskému sboru.

Jak je vozidlo chráněno před poškozením podvozku?

Všechny modely ID. jsou speciálně chráněny krytem spodní části vozu.

Jejda!
Zdá se, že váš prohlížeč není aktuální. Možná náš web nefunguje optimálně. Většina prohlížečů (ale ne MS Internet Explorer 11 a starší) stále funguje dobře.

Doporučujeme aktualizovat webový prohlížeč!
Nejnovější verze může zajistit dobrý zážitek kdekoli na internetu.

Děkuji za vaši návštěvu a bavte se,
Váš tým Volkswagen