Menu
Zavřít

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu se zněním Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) tímto uděluji společnosti Porsche Česká republika, s.r.o., IČO 256 54 012, se sídlem Radlická 740/113d, 158 00 Praha 5 (dále jen "Porsche"), souhlas se zpracováním mnou uvedených osobních údajů (jména, příjmení, e-mailové adresy, případně dalších mnou uvedených osobních údajů) k marketingovým účelům, tedy k zasílání personalizovaných marketingových nabídek ohledně produktů a služeb značky Volkswagen.

Dále prohlašuji a potvrzuji, že jsem byl ze strany Porsche informován a poučen o možnosti uplatnit svá práva subjektu údajů za podmínek stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, konkrétně právo:

  1. na přístup k osobním údajům;

  2. na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů;

  3. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně;

  4. na omezení zpracování osobních údajů;

  5. na přenositelnost údajů;

  6. vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy subjektu údajů nebo jeho právy a svobodami, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků;

  7. podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jsem si vědom toho, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů, který je udělen na dobu 10 let ode dne jeho udělení, mohu kdykoli odvolat na dpo(kwfat)porsche.co(kwfdot)cz, a že bližší informace o mých právech a zpracování mých osobních údajů ze strany Porsche jsou dostupné na http://www.porsche.co.cz/osobni-udaje a také u pověřence Porsche pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese dpo(kwfat)porsche.co(kwfdot)cz

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Porsche Česká republika s.r.o., IČO: 25654012, se sídlem Praha 5 - Jinonice, Radlická 740/113d, PSČ 15800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58399 (dále jen "Porsche"), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro Porsche prioritou.

Porsche je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné Porsche během Vašeho používání internetových stránek Porsche (dále jen "Internetové stránky") a dále na základě plnění smlouvy mezi Vámi a Porsche či na základě plnění smlouvy mezi Vámi a některým ze smluvních partnerů Porsche (prodejci a servisní partneři), právní povinnosti, oprávněného zájmu Porsche nebo uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to prostřednictvím Internetových stránek nebo například při koupi motorových vozidel či zajišťování jejich servisu.

Zásady ochrany osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů, způsoby využívání osobních údajů, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jednotlivých příjemcích osobních údajů, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být společností Porsche zpracovávány zejména pro tyto účely:

·         Plnění smluvního vztahu (například při uzavření kupní či servisní smlouvy);

·         Správa uživatelských účtů subjektu údajů (například při zadání osobních údajů v elektronických formulářích dostupných na Internetových stránkách);

·         Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb (Porsche může zasílat obchodní sdělení a nabízet výrobky a služby prostřednictvím pošty, e-mailu, SMS nebo telefonního hovoru);

·         Účetní a daňové účely (plnění právních povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy);

·         Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které Porsche plní, patří například poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, případně dalším orgánům veřejné moci).

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Porsche je oprávněno zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získalo:

Údaje subjektů a účely zpracování:

Jméno a příjmení
Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů subjektu údajů, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

Kontaktní adresa
Plnění smluvního vztahu, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

E-mail
Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů subjektu údajů, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Plnění ostatních zákonných povinností

Telefonní číslo
Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů subjektu údajů, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Plnění ostatních zákonných povinností

Číslo účtu
Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely

IČO, DIČ
Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

VIN a další informace o motorovém vozidle
Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů subjektu údajů, Plnění ostatních zákonných povinností

 

Osobní údaje jsou v Porsche zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smluvního vztahu s Vámi, zejména k zajištění vnitřních procesů v rámci Porsche a v rámci smluvních partnerů Porsche, které jsou nezbytné pro zajištění výroby, distribuce a dodání motorových vozidel a servisních služeb. K automatizovanému zpracování osobních údajů dále dochází v případech, kdy byl z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení; v těchto případech může docházet rovněž k profilování.

Porsche je oprávněno shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové stránky.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V Porsche jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů Porsche, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, případně na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Seznam příjemců osobních údajů Porsche je dostupný ZDE.

Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů, například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Porsche povinno jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo po dobu, na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je stanovena.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

Účel zpracování a doba uchování:

Plnění smluvního vztahu
po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu

Správa uživatelských účtů subjektu údajů
po dobu trvání příslušného uživatelského účtu

Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb
po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s platnou legislativou*

Účetní a daňové účely
po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění

Plnění ostatních zákonných povinností
maximálně po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu

* Porsche je oprávněno zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů či služeb (například formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

 

POUŽITÍ COOKIES

 

 

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale Porsche nepovolíte použití cookies, některé funkce nemusí fungovat tak, jak by měly.

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:    

·        Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs  

·        Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

·        Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security

 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (v) na omezení zpracování osobních údajů, (vi) na přenositelnost údajů a (vii) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

·         Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás Porsche zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude Porsche oprávněno za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás budeme informovat.

·         Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás Porsche zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Porsche opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

·         Právo požadovat vysvětlení: pokud máte podezření, že Porsche zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po Porsche požadovat vysvětlení.

·         Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, Porsche vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to Porsche ukládá zákonná povinnost.

·         Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po Porsche požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

·         Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby Porsche Vaše osobní údaje předalo třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla dotčena práva a svobody třetích osob, Porsche nebude moci Vaší žádosti vyhovět.

·         Právo vznést námitku: máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Porsche. V případě, že Porsche neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla Porsche nebo e-mailem na dpo@porsche.co.cz. Porsche si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

 

KATEGORIE SOUBORŮ COOKIE A PODOBNÝCH TECHNOLOGIÍ

Soubory cookie jsou textové soubory, které webové stránky ukládají do Vašeho koncového zařízení nebo je z něj čtou. Obsahují kombinace písmen a číslic, aby bylo možné například rozpoznat uživatele a jeho nastavení při opětovném připojení k webové stránce, která soubor cookie nastavila, umožnit mu zůstat přihlášen k zákaznickému účtu nebo statisticky analyzovat určité chování při používání.

Technologie WebStorage umožňuje ukládat proměnné a hodnoty lokálně do mezipaměti prohlížeče uživatele. Tato technologie zahrnuje jak takzvaný "sessionStorage", který zůstává uložen až do zavření karty prohlížeče, tak "localStorage", který je uložen v mezipaměti prohlížeče, dokud uživatel mezipaměť nevymaže. Technologie localStorage umožňuje mimo jiné rozpoznat uživatele a jeho nastavení při vyvolání našich webových stránek.

Pixel-tagy jsou malé grafické soubory, které se načítají ze serverů příslušného poskytovatele služeb při vyvolání našich webových stránek. Tím se také načte programový kód, jehož prostřednictvím se shromažďují údaje (např. o vašem chování na našich webových stránkách).

Kategorie souborů cookie

Soubory cookie používáme k různým účelům a s různými funkcemi. Podle toho, jak dlouho bude soubor cookie uložen a používán (doba uložení) a zda byl uložen našimi webovými stránkami nebo třetí stranou, případně jiným poskytovatelem (dále "poskytovatel souborů cookie") a za jakým účelem jsou soubory cookie používány, rozlišujeme tyto kategorie:

Doba trvání 

·          Relační cookies (session cookies/soubory cookie relace): Tyto soubory cookie jsou dočasné a jsou smazány, případ. ztrácí svoji platnost, jakmile opustíte naše webové stránky nebo vyprší platnost aktuální relace.

·          Permanentní cookie (persistent cookies): Tyto soubory cookie mohou být využívány pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich webových stránkách (např. jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají uloženy po delší dobu a umožňují, abyste byli při opětovné návštěvě našich webových stránek rozpoznání a mohla být užita již Vaše uložená nastavení.

Poskytovatel souborů cookie

·          Soubory cookies první strany (též "vlastní cookies"): Jedná se o takové cookies, které se ukládají při navštívení naší webové stránky a můžeme je číst pouze my.

·          Soubory cookie třetích stran: Jedná se o cookies, které ukládá jiná stránka než ta, na které se právě nacházíte. Jsou tedy ukládány jinými subjekty nebo webovými stránkami odlišnými od nás (např. poskytovateli technologií pro marketingové soubory cookies).

Dle účelu

Soubory cookie používané na našich webových stránkách lze rozdělit do 4 kategorií:

·          Naprosto nezbytné soubory cookie

·          Soubory cookie pro zvýšení výkonu

·          Soubory cookie pro lepší funkčnost

·          Soubory cookie pro cílení na uživatele a reklamy

Ačkoli se naprosto nezbytné soubory cookies ukládají vždy, když navštívíte naše webové stránky, máte zde možnost sami určit, zda si přejete povolit používání souborů cookie pro zvýšení výkonu, pro lepší funkčnost nebo pro cílení na uživatele a reklamy. Nastavení můžete kdykoli změnit. Vezměte prosím na vědomí, že zablokování určitých typů souborů cookie může mít za následek zhoršený zážitek z našich webových stránek a/nebo služeb a funkcí, které jsou na nich dostupné.

Bližší informace o jednotlivých kategoriích souborů cookie naleznete v níže uvedených částech.

Naprosto nezbytné soubory cookie

Použití naprosto nezbytných souborů cookie je nezbytné k tomu, aby webové stránky, na které přistupujete, mohly řádně a bezpečně poskytovat funkce typické pro tuto službu. Tyto soubory cookie jsou zpravidla nastaveny jako odezva na akce, které jste na webových stránkách provedli (např. požadavky služeb týkajících se přihlašování, vyplňování formulářů apod.) Zpracování osobních údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR, protože je to nezbytné k provádění Vámi zvolených funkcí, případ. k zajištění našeho oprávněného zájmu na funkčnosti webových stránek.

Soubory cookie pro zvýšení výkonu

Soubory cookie pro zvýšení výkonu (nebo též "analytické a výkonnostní")  pomáhají sledovat analytiku počítáním návštěv a provozních zdrojů, abychom mohli zlepšovat výkon webové stránky. Tyto technologie mohou být nastaveny námi nebo poskytovateli třetích stran. Pomocí těchto technologií můžeme například počítat návštěvy našich webových stránek a sledovat, z jakých jiných webových stránek došlo k přesměrování na naše webové stránky. To nám umožňuje zjistit, které části našich webových stránek jsou nejoblíbenější, které jsou nejméně používané a jak se návštěvníci na našich webových stránkách pohybují. Zpracování osobních údajů je prováděno na základě Vašeho dobrovolného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Soubory cookie pro lepší funkčnost

Tyto soubory cookie umožňují webové stránce poskytovat lepší funkcionalitu a přizpůsobovat ji potřebám uživatelů. Umožňují použití pokročilého webového obsahu a pokročilých funkcí. Mohou být nastaveny námi nebo poskytovateli třetích stran, jejichž služby na webových stránkách používáme. Zpracování osobních údajů je prováděno na základě Vašeho dobrovolného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Soubory cookie pro cílení na uživatele a reklamy

Soubory cookie pro cílení na uživatele a reklamy (nebo též "cílené/reklamní cookies") se používají v marketingu k tomu, aby Vám poskytovaly personalizované nabídky podle Vašeho zájmu. Uvedené soubory cookie mohou být nastaveny prostřednictvím našich webových stránek našimi partnery, kteří se zabývají reklamou. Ti je pak mohou používat i k vytváření profilů o Vašich zájmech a podle nich Vám zobrazovat reklamy i na jiných webových stránkách. Zpracování osobních údajů je prováděno na základě Vašeho dobrovolného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

Podrobné informace zejména o názvu, době trvání, druhu, kategorii, hostiteli/poskytovateli a popis jednotlivých souborů cookies naleznete v rámci jejich specifikace na našich webových stránkách.

Souhlas a možnosti proti používání souborů cookie a podobných technologií

V nastavení souborů cookie a podobných technologií na našich webových stránkách máte možnost udělit dobrovolný souhlas s používáním těchto technologií pro (i) pro zvýšení výkonu, (ii) pro lepší funkčnost nebo (iii) pro cílení na uživatele a reklamy, a to buď individuálně, nebo obecně, a tento souhlas kdykoli v budoucnu odvolat.

Pokud si nepřejete používat určité technologie nebo soubory cookie obecně, můžete jejich ukládání do svého koncového zařízení zabránit též příslušným nastavením svého koncového zařízení a/nebo internetového prohlížeče.

V nastavení internetového prohlížeče můžete zvolit možnost "nepřijímat soubory cookie". Postupy pro správu a mazání souborů cookie naleznete v nápovědě svého internetového prohlížeče. Kromě toho můžete všechny soubory cookie zablokovat pomocí bezplatných doplňků internetového prohlížeče, jako je například "Adblock Plus" (adblockplus.org/en/) v kombinaci se seznamem "EasyPrivacy" (easylist.to) nebo "Ghostery" (ghostery.com). Přístup k podobným technologiím, jako je obsah WebStorage nebo pixelové značky, nelze v každém případě vyloučit.

Uložené soubory cookie můžete kdykoli vymazat v systémových nastaveních svého koncového zařízení a/nebo internetového prohlížeče.

Vezměte prosím na vědomí, že funkčnost a rozsah funkcí naší nabídky může být omezen, pokud zablokujete soubory cookie nebo podobné technologie nebo nedáte souhlas s jejich používáním.

Kategorie příjemců osobních údajů

Poskytnuté a získané osobní údaje mohou být v odůvodněných případech zpřístupněny dalším příjemcům, a to zejména poskytovatelům analytických a statistických služeb, marketingovým agenturám, či společnostem koncernu:

Jedná se zejména o:

Google Analytics: Tato webová stránka používá službu Google Analytics poskytovanou společností Google, Inc. se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Podrobné informace o Google Analytics jsou dostupné na https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Facebook: Tato webová stránka používá zejména analytické soubory cookies, pixely a další technologie společnosti Facebook, Inc. (Meta Platforms, Inc.), které umožňují shromažďování nebo získávání informací z webové stránky a dalších stránek na internetu za účelem poskytování měření reklam a cílených služeb.

Odvoláním Vašeho souhlasu se shromažďováním souborů cookie na webové stránce nebo zakázáním shromažďování cookies v prohlížeči můžete Facebooku/Googlu ukončit jejich zpracování informací. Pokud tak ale učiníte pro všechny typy cookies, pravděpodobně nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky.

 

Jejda!
Zdá se, že váš prohlížeč není aktuální. Možná náš web nefunguje optimálně. Většina prohlížečů (ale ne MS Internet Explorer 11 a starší) stále funguje dobře.

Doporučujeme aktualizovat webový prohlížeč!
Nejnovější verze může zajistit dobrý zážitek kdekoli na internetu.

Děkuji za vaši návštěvu a bavte se,
Váš tým Volkswagen